Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
Устав на РК на БЛС

УСТАВ НА РК НА БЛС

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на РК на БЛС - Благоевград.
/2/  Районната  колегия е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)..
Чл. 2 /1/ Районната  колегия е юридическо лице със седалище в гр. Благоевград.
/2/Тя упражнява своята дейност по места чрез ТД на БЛС.
Чл. 3 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си на територията на Районната  колегия, членуват в Българския лекарски съюз.
/2/ Членството на лекари, които не упражняват професията, и на временно пребиваващи в чужбина е доброволно.
/3/ Членовете на Районната  колегия могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак. 

ГЛАВА ВТОРА - ФУНКЦИИ

 

Чл. 4. Районната  колегия:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. представлява своите членове като страна при сключване на Районния  рамков договор по задължителното здравно осигуряване;

3. защитава в рамките на своите правомощия и други права на лекари пред държавни и общински органи, ръководства на лечебни заведения, физически и юридически лица, като по преценка сезира съответните органи;

4.упражнява контрол по спазването на добра медицинска практика;

5. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;
6. съставя и води районния регистър на членовете;
7. участва в организацията, координацията, провеждането и регистрирането на продължаващото медицинско обучение на лекарите;

8. дава становища по отношение броя на местата за прием на студенти по медицина и на специализанти по отделните специалности;
9. участва в Областен съвет по здравеопазването към Министерство на здравеопазването със свои представители;
10. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
11. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;
12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
13. изпълнява други дейности, решени от Общото събрание на РК на БЛС. 

 

ГЛАВА ТРЕТА - УСТРОЙСТВО

Чл. 5. /1/ Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.
/2/ Членовете на районна колегия са организират в дружества, съгласно устава на следните територии:- територия Благоевград - включваща община Благоевград и община Симитли.- територия Сандански - включваща общини Сандански, Струмяни и Кресна.- територия Петрич - включваща община Петрич - територия Гоце Делчев - включваща общини Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово- територия Разлог - включваща общини Банско, Разлог, Белица и Якоруда.

/3/ Дружеството е основна структурна единица на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко 10 лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.
/4/ Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, приет от общото му събрание и съобразен с настоящия устав. Координаторите на дружествата плюс избраните в ръководните органи на РК сформират териториалния дружествен съвет.
/5/ Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки 3 месеца.
/6/ В дружествата могат да се сформират секции по специалности.


Чл. 6. Органи на районната колегия на БЛС са:
1. Общо събрание на лекарите;
2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;
3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС;
4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС;


Чл.7./1/ Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от дружествата на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща в писмен вид до Председателите на ТД и за сведение до УС на БЛС в 15-дневен срок преди датата на заседанието.
/2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на РК на БЛС.

/2/а. по решение на УС на РК./2/б. по писмено искане най-малко на 2/3 от неговите делегати./2/в. По писмено искане най-малко на 2/3 от членовете на колегията.

/3/ При искане на извънредното Общо събрание според предходната алинея на настоящия член т. /б/ и /в/, УС свиква Общо събрание в едномесечен срок.

/4/ В случай, че УС не свика Общо събрание в определения срок, то се свиква от Контролната комисия на РК.

 

Чл.8./1/ Общото събрание:
1. приема устав и правила за работа на органите на Районната колегия. Завереноо копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок на УС на БЛС.
2. приема бюджета на Районната колегия;
3. избира и освобождава председателите и членовете на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия в рамките до 3г.
4. избира делегати за Събора на БЛС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на РК на БЛС;

7.определя размера на отчисление от членския внос към дружествата на РК;
8. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.
/2/ Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

/3/Мандатът на централните и районните органи на БЛС е тригодишен и едно лице не може да бъде избирано в централен или районен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Този текст не се отнася за делегатите на Събора  на БЛС.

/4/ Мандатът на органите, избрани на районно ниво не може да надвишава по продължителност и последователност мандата на централните органи на БЛС.

 

/5/ Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание, без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

/6/Редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.


Чл. 9./1/ Общото събрание на РК се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.
/2/ Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 10./1/ Управителният съвет на РК на БЛС се състои от  11 члена - председател, трима заместник председатели, секретар и членове, които се избират на квотен принцип - 7 представители от територия Благоевград и по един представител от територия Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог . Броят на заместник председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения се определят в Устава.
/2/ Управителните съвети на РК на БЛС се свикват:

1. на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца от Председателя, а в негово отсъствие от Зам.-председателя.

2. на извънредни заседания от Секретаря, по писмено искане на 1/3 от членовете на УС на РК.


Чл.11. Управителният съвет на районна колегия на БЛС:
1. ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, устава и законите;
2. организира и води регистъра на районната колегия; уведомява ежемесечно централен регистър.

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. изпраща списък на членовете си на УС на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
6. свиква Общото събрание на колегията;
7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
8. вписва в регистъра на колегията придобитите квалификационни точки от системата на ПМО, както и наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ;
9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
11. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
12. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях;
13. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание.

14. одобрява правилниците за работа на отделните дружества, регистрирани в колегията.


Чл.12./1/ Председателят на УС на РК на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на УС на БЛС за съответния район , отговаря като материално отговорно лице за отчислениятя от членски внос към, централата на БЛС при наличие на средства в районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията на чл.37-чл.41 от ЗСОЛЛДМ.
/2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
/3/ Секретарят:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.

/4/. Членовете на УС, избрани от квотата на съответната територия осъществяват координацията между дружествата на съответната територия и със съответните органи на управление образуват Териториален съвет.


Чл.13./1/ Контролната комисия при  РК на БЛС се състои от седем членове  включително и председател, които се избират на квотен принцип - трима представители от територия Благоевград и по един представител от територии Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог.
/2/ Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с устава на районната колегия.


Чл. 14./1/ Контролната комисията на районната колегия:
1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2. представя пред Общото събрание на РК на БЛС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет на колегията;
3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС, или свиква общо събрание на районната колегия.
/2/ Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на районната колегия./без право на глас/


Чл.15. /1/Комисията по професионална етика при РК на БЛС се състои от девет члена, включително и председателя, които се избират на квотен принцип - пет представители от територия Благоевград и по един представител от територии Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог.

/2/ Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.
/3/ Комисията по ал. 1 има следните правомощия:
1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси свързани с упражняването на професията;
2. разглежда жалби по въпросите посочени в т. 1; В случаи на значими затруднения при взимането на решения, Комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисия по професионална етика към БЛС.
3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на РК на БЛС;
4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.


Чл.16./1/ Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.
/2/ Заседанията на комисиите по чл.6 т.3 и т.4 са закрити.


Чл.17./1/ Председателят, заместник председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателите на Контролната комисия и Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Събора.
/2/ В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
/3/ Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и Комисията по лекарска етика и по трима резервни членове се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи като кандидатите се класират според броя на получените гласове .
/4/ Предсрочното прекратяване на мандата им може да се извърши на Общо събрание на Районната колегия.

/5/ Мандатът на лице, избрано в управителния орган се прекратява:
1. по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;
2. при смърт;
3. при избиране за друга изборна длъжност в БЛС;
4. при констатиране обстоятелствата по чл.24.

5. при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителни причини. В този случай се прилага чл.19 /от Устава на БЛС/, а - относно делегатите на Събора, последните се заместват от резервни такива с решение на районната колегия, за което се уведомява УС на БЛС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО

Чл.18./1/ Членството в БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.
/2/ Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.
/3/ Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такава;
3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
4. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
5. за чужди граждани -разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
6. свидетелство за съдимост.

/4/ Лекарите, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копия на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 186, ал.5 , чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.

/5/ Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

/6/ Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал. 3, чл. 194, ал. 3, 4 и 5 и чл. 195, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

/7/ Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в колегиите, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал.3, т.1 -5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, че лекаря ще работи на територията на друга районна колегия.
/8При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето.

/9/ Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите.

Чл.19./1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
/2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.
/3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал.2.
/4/ Отказ от вписване в регистъра на РК на БЛС може да бъде направен при:
1. неспазване изискванията по чл.32 ал.2, 3 и 4 от ЗСОЛЛДМ;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на което  лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.
/5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
/6/ Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл.2
0./1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражда нството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
4. специалността - номер и дата на дипломата;
5. научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола;
6. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;
7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;
9. други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване данните в регистъра.
/2/ Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.
/3/ За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра управителният съвет на районната лекарска колегия уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.


Чл.21./1/ Лекари, членуващи доброволно при условията на чл.3 ал.2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл.18 ал.3.
/2/ При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.

Чл.22./1/ Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС, в следните случаи:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение; 
2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца. 

/2/ Преди заличаване на основание чл.22а, ал.1, т.4, председателят на УС на РК изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок  от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл.20, ал.2 от този устав. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.  

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл.23. Членовете на БЛС имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра.


Чл.24./1/ Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в Общото събрание, Управителния съвет, Контролна комисия, Комисия по професионална етика на РК на БЛС лица, които са:
1. министри, заместник министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения с над 50% държавно участие;
2. народни представители;
3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;
4. членове на орган на НЗОК или на доброволен здравоосигурителен фонд или заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
5. съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително с друг член на изборен орган в БЛС;
6. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
7. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
8. наказани по ЗСОЛЛДМ и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години.

9. лица, с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия.

/2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика.
/3/ Решенията по този член се вземат на общо заседание на Контролната комисия и Комисията по професионална етика при условията на чл.14 ал.4 и чл.15 ал.4 по предложение на Националния съвет.


Чл. 25. Членовете на БЛС са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;
2. да спазват устава;
3. да уведомяват УС на РК, в която членуват за промените свързани с упражняването на професията;
4. да плащат редовно членския си внос по дружества и ред, определен от чл. 27. ал.1.

ГЛАВА ПЕТА - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл.26. Районната колегия набира средства от:
1. членски внос;
2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;
3. постъпления от административни услуги;
4. осъществяване и участие в проекти и програми;

5. доходи от имущество;

6. дарения от физически и юридически лица;

7. завещания;

8. други.

Чл.27./1/ Минималният размер на членския внос е осем лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище  е  три лева. Остатъкът от сумата се разпределя, както следва: 3.50 лв. за РК на БЛС - Благоевград и 1.50 лв. за ТД на РК на БЛС, в което лекарят членува.

/2/ Работещите лекари - пенсионери, трудоустроени, по майчинство заплащат членски внос в размер на сумата, която се отчислява към органите на национално равнище.
/3/ Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на РК на БЛС.
/4/ Управителните съвети на районната колегия организират събирането на членския внос и внасят отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

Чл.27 а./1/ Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

/2/ Районната колегия може да въвежда такса за издаване на удостоверения за постоянна  работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на съответната колегия за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.


Чл.28./1/ Средствата на РК на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и устава.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Районната колегия притежава кръгъл печат с надпис по периферията "БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - БЛАГОЕВГРАД".
§ 2. Районната колегия се задължава с подпис на председателя или упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен с печата.
§ 3. Въпроси, неуредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Общото събрание или Управителния съвет на РК на БЛС.§ 4. Настоящият устав е приет на Общо събрание на Районната колегия на основание на чл.6 ЗСОЛЛДМ.