Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
2009 Архив/2009

 

Необходими документи за сключване на договор с НЗОК: за СИМП - тук! за ПИМП - тук!


На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС. На него беше изнесена информация за хода на преговорите по НРД и последните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъства д-р Валерий Митрев, зам. министър на здравеопазването, който даде разяснения по актуални проблеми, бъдещи действия, както и отговори на въпроси на председатели на районни колегии.Според председателя на УС на БЛС при второто четене на законопроекта касаещ 90% от предложенията на съсловната организация са били приети.
        Съгласно решението взето на 47 Извънреден Събор на БЛС да се проведе еднодневен извънреден събор в София относно подписването на НРД, единодушно се гласува това да стане на 19 декември 2009 г. /събота/, във Военно медицинска академия. Регистрацията на делегатите ще бъде от 9 до 12 часа, а заседанието се открива в 12:15 часа.
Проекта на НРД 2010 със съответните приложения може да изтеглите от сайта на БЛС (http://www.blsbg.com/) - секция Нормативна база.


Прилагаме становище на БЛС по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител д-р Лъчезар Иванов - тук! и становище на БЛС по проект за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. - тук!


На 03.11.2009 г., бе учреден  обществен съвет в здравеопазването. Български лекарски съюз заедно със Съюза на лекарите по дентална медицина, фармацевтичния съюз, КНСБ и КТ "Подкрепа" подписа споразумение за общи действия в сферата на здравеопазването. Подробности - тук!


Решения на 47-ия Извънреден отчетно-изборен събор на БЛС - тук!


Уважаеми колеги, прилагаме "тук!" получените от РЦЗ - Благоевград алгоритми за работа на ОПЛ, МДЦ, МЦ и СИМП, както и на болниците при случай, съмнителен за грип.        


Обобщени предложения от експертите на РЛК, постъпили до момента-15.09.2009г., относно НРД 2010 за частта ПИМП. - тук!

Напомняме Ви, че процедурата по приемането на нови предложения към НРД не е приключила и ще продължи до 30.09.2009г. като последен срок.

* * *

Предложения / в обобщен вид /, относно принципи по глава Контрол и санкции, по които се водят в момента преговори на ниво УС на БЛС и УС на НЗОК. - тук! 

* * *

Протокол от проведена среща между УС на НЗОК, БЛС и БФС по преговори за НРД 2010 състояла се на 09.09.2009 г. - тук!

* * *

Предложения на БФС за допълнение и изменение на разпоредби на Наредба №4 от 2005г. за условията и реда за предписване и отпускане  на лекарствени продукти. - тук!  Можете да изпратите мнение по визираното предложение на e-mail: bls@blgrad.net


На 10.09.2009 г. се състоя заседание на УС на РК на БЛС - Благоевград, на което бяха взети следните решения:

1)      До 25.09.2009 г. да се преведе членския внос от териториалните дружества към РК на БЛС за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2009 г.

2)      Във връзка с тежкото финансово положение на някои колеги със сериозни здравословни проблеми да се отделят още 2100 лв. / на 3-ма лекари по 700 лв./ от членския внос, който предстои да бъде събран, с цел подпомагане на нуждаещите се.

3)      До 25.09.2009 г. да се утвърди списъкът на делегатите за 47-ми Извънреден събор на БЛС, които ще пътуват до Равда на 16-18.09.2009 г. и до 30.09.2009 г. да се изпратят необходимите данни в УС на БЛС.

4)      Във връзка с предстоящия празник на българския лекар -  Деня на Св. Иван Рилски Чудотворец - 19.10.2009 г., да се излъчи „Лекар на годината". Тази година е ред на ТД - Разлог да предложи едни от членовете си за това звание.

* * *

Във връзка с обсъждане и приемане на промени в Устава на БЛС на предстоящия   47-ми Извънреден събор на БЛС членовете на Районната ни колегия биха могли да изпратят свои предложения до 25.09.2009 г. на e-mail: bls@blgrad.net . Предложенията ще бъдат обобщени и изпратени в УС на БЛС до 28.09.2009 г., какъвто е срокът, посочен в писмо на Председателя на УС на БЛС д-р Райчинов  до Районните колегии.


Във връзка с писмо на МЗ относно използване на диагностикуми за СПИН и вирусни хепатити, доставени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции. - тук!


За санкции или протоколи за неправомерно получени суми, наложени за извършени диспансерни прегледи на пациенти, не взети на диспансерен отчет при първичен преглед.- тук!


Във връзка с писма на Министерство на здравеопазването с изх.№№ 91-00-107/07.08.2009г. и 91-00-108/10.08.2009г. с цел сформиране на експертни групи за актуализация и оптимизиране на нормативната уредба, регламентираща дейности по Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето, се излъчват лекари от районните колегии за участие в работни групи. От РК на БЛС - Благоевград бяха излъчени следните колеги.

 • Работна група по Наредба №18 от 2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения; - д-р Дафина Тачова.
 • Работна група по Наредба №38/03.12.2004г. за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично и Наредба №39/16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията; - д-р Снежана Хаджиева.
 • Работна група по Наредба №40/24.11.2004г. за определяне основния пакет от дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. - д-р Георги Мегданов, резерва - д-р Илонка Седлоева.

                                


На 27 юли, понеделник, около 12.00 часа в Министерството на здравеопазването ще се състои официалното посрещане но новия министър на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

            Д-р Божидар Нанев е роден на 19 януари 1963 г. в Димитровград. Специалист е по обща, гръдна и детска хирургия. Работил е в Клиниката по гръдна хирургия и Сектор по детска хирургия в Университетската многопрофилна болница „Св. Марина, както и в частната хирургична болница „Проф. Темелков" във Варна. Владее френски, английски и руски език. Член е на Българско хирургично дружество, Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Българското научно дружество по детска хирургия. Бил е член на Комисията по професионална етика на варненската колегия, Председател на УС на РК на БЛС - Варна, а от януари 2009 г. е Председател на Управителния съвет на  Българския лекарски съюз.


На 09.07.2009 г. се срещнаха Управителните съвети на БЛС, БЗС и НЗОК. Подробности - тук!


На 24.06.2009 г. на заседание на УС на РК на БЛС - Благоевград бяха излъчени следните експерти от страна на районната колегия за преговорите по НРД 2010:

 •  За общата част - д-р Любомир Гаврилов
 •  За ПИМП - д-р Емил Цветков
 •  За СИМП - д-р Илонка Давкова
 •  За БП - д-р Иван Георгиев
 •  За контрол, санкции и арбитраж - д-р Снежана Хаджиева

УС НА БЛС  НАСТОЯВА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С НЗОК ПО НРД 2010

Прилагаме писмо от Председателя на УС на БЛС  д-р Нанев до НЗОК - тук.


                 На 11.03.2009г. в официалния сайт на НЗОК е публикувано "Съвместно указание между НЗОК и НСОПЛ за работа по профилактичните прегледи и изследвания на ЗЗОЛ над 18 години и диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ от общопрактикуващите лекари". 

               Регламентът за подписване на съвместни указания по тълкуването и прилагането на НРД е договорен в Чл. 2. (3) от НРД 2006: Директорът на НЗОК съгласувано с управителния съвет (УС) на НЗОК заедно с председателя на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на НРД, както и в §7 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2006: Страните подписват съвместни указания по тълкуването и прилагането на НРД, които не представляват изменение и допълнение на НРД по смисъла на чл. 55, ал. 4 от ЗЗО. Тези текстове следва да бъдат приложени по отношение на споменатото по-горе съвместно указание.
              Не съществува нормативен акт, по силата на който да е възможно подписване и публикуване на съвместни указания без участието на УС на БЛС.  В УС и сруктурите на съюза в страната работят представители на всички видове лечебни и здравни заведения. Това създава възможности за поддържане на професионален и законосъобразен  диалог между НЗОК и БЛС. Ние разполагаме с експертен и организационен потенциал за обсъждане и договаряне на всякакви въпроси от взаимен интерес. Не отричаме наличието на такъв потенциал във всички сдружения и асоциации, както и целесъобразността на публикувания текст, но в ЗЗО e посочено, че договорни партньори са НЗОК и БЛС.
               Трябва ли едно такова съвместно указание да бъде тълкувано като неспазване на нормативната уредба от страна на НЗОК и за кого трябва да е в сила то? Необходими ли са други указания за общопрактикуващите лекари, които не са членове на НСОПЛБ?
              Убедени сме, че добрата съвместна работа на нашите организации се основава на стриктното спазване на закона. Това е единственият начин да се избягват ненужни конфликти и противоречия, като се гарантира стабилност на здравноосигурителната система, за която заедно носим отговорност.                                                                                  
                                                                                                                        Д-р Божидар Нанев - Председател на УС на БЛС

Решение на Комисията по професионална етика

            На 26.02.2009 г. се състоя заседание на Комисията по професионална етика (КПЕ) при РК на БЛС - Благоевград, във връзка с постъпила молба от доц. д-р Недин с вх. № 01-КПЕ/ 03.02.2009 г. по повод на  статиите, публикувани през последните две седмици във в. „Струма", касаещи „МБАЛ - Благоевград" АД.

Решението на комисията е:

          Налице е грубо нарушение на Кодекса на професионалната етика на лекаря „Чл. 40. Колегиалността е основен дълг, който трябва да се спазва, като се уважават интересите на болния.Чл. 41. (1) Лекарите винаги си дължат морална помощ.
(2) Забранено е да се оклеветява колега, да се злослови за него и да се разпространяват обвинения от естество да му навредят при упражняване на професията.
(3) Професионални и лични разногласия между лекари не могат да бъдат предмет на публични полемики. Чл. 42. Недостойно е лекар да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата лечебна дейност или чрез изказвания срещу неговата личност."
В публикуваните материали се откриват подобни нарушения от страна на д-р Николай Георгиев.

            Налагаме наказание на д-р Николай Георгиев съгласно чл. 37, т. 1 от ЗСОЛЛДМ: „Лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения: т.1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика". Наказанието е порицание въз основа на чл. 38 от ЗСОЛЛДМ, съгласно който: „За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на лекаря по дентална медицина, могат да бъдат налагани следните наказания:

 • 1. порицание;
 • 2. глоба в размер на една до пет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 37, т. 1.
 • 3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 1 година - за нарушения по чл. 37, т. 1."

       Случаят бе разгледан и на заседание на УС на РК на БЛС - Благоевград от 05.03.2009 г., на което Управителния съвет потвърди решението на Комисията по професионална етика. 

       Управителният съвет на РК на БЛС призовава колегите си при възникнали проблеми да се обръщат към структурите на РК на БЛС за съдействие, а не към медиите. Излагането в публичното пространство на междуличностните противоречия сред лекарите не само не води до решение, но и дискредитира всички страни, участващи в конфликта.


От 2.02.2009 г. започна подаването на документи в РЗОК за скючване на индивидуални договори. В резултат на проведени срещи и консултации между ръководствата на РК на БЛС и РЗОК - Благоевград се преодоляха някои затруднения в процедурата и в отчитането на дейността за месец януари 2009 г. Необходими документи за внасяне в РЗОК от лечебните заведения - СИМП / ПИМП.


Кехайов проведе събор с  50 делегата

            Верен на стила си да свиква съборите на БЛС в 5-звездни хотели, след като опразни сметките на съюза до стотинка, досегашният председател д-р Кехайов направи опит да проведе събор в луксозния хотел „Пирин" - гр. Сандански. Участие са взели 50 души, които след като изслушали информацията на председателя на мандатната комисия за липса на кворум, решили да се свика събор на 20 и 21 февруари 2009 г. в София. Съборът, проведен миналата седмица в залата на ВМИ - София, на който присъстваха 360 делегати, бил обявен от участниците във форума в Сандански за нелегитимен. Според тях 195 от делегатите нямали право да гласуват заради неплатен членски внос. Именно на тази теза разчитаха малцината останали около Кехайов, за да бъдат принудени всички колегии да изплатят членския внос, който от месеци на места бе задържан. Опасенията на по-голямата част от районните колегии се оказаха верни - парите, постъпили в сметката на УС на БЛС ден преди събора, бяха изтеглени до стотинка от д-р Кехайов. Добре, че РК на БЛС - Благоевград преведе своите дължими към централата суми едва след като получи новата банкова сметка, чийто титуляр е новоизбраният председател д-р Нанев.

           За всички е ясно, че напъните на д-р Кехайов да пречи на по-нататъшното развитие на БЛС не са случайни. Неотдавна новият Управителен съвет на БЛС взе решение да сезира Прокуратурата във връзка с редица сериозни закононарушения, на които се натъкна при опита да влезе във функциите си.