Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
2010 Архив/2010

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ СЪБОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР - тук.


 ПРЕДЛАГАМЕ ВИ РЕШЕНИЯТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИТЕ И ОБЕМИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ОТ 10.12.2010 г.

Цените са унифицирани за всички болнични заведения.

Решение на КС по чл.55б.от ЗЗО за медико–диагностичната помощ можете да прочетете тук:
Решение на КС по чл.55б.от ЗЗО за първична медицинска помощ можете да прочетете тук:
Решение на КС по чл.55б.от ЗЗО за специализираната медицинска помощ можете да прочетете тук:
Решението на КС по чл.55б.от ЗЗО за болничната помощ можете да прочетете тук:


Предложенията на Министъра на финансите  във връзка с цените на КП за 2011 г. - тук!

 


На 20.10.2010 г.на среща с КТ "Подкрепа" между Националния стачен комитет на КТ "Подкрепа" и КНСБ и Лекарския съюз се взе решение за създаване на Национален щаб за организиране на протестните действия в страната / пълен текст тук! /

 


10.09.2010 г.

        Писмо от УС на НАЛБП относно заседание на 13.09.2010 г.от 12 часа .- тук!

            Писмо от УС на БЛС относно неизплатените суми, дължими от РЗОК към ИМП (тук !)

 


07.09.2010г.    

          Получи се писмо от РЦЗ - Благоевград във връзка с писмо на МЗ относно подписаното на 15.03.2010 г. Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, между Министъра на труда и социалната политика, Министъра на вътрешните работи, Министъра на образованието, младежта и науката, Министъра на правосъдието, Министъра на културата, Министъра на здравеопазването, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и  Председателя на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България... ( писмото и приложенията към него - тук! )

 


13.08.2010г.
Писмо от УС на БЛС относно срещата, състояла се вчера /12 август/ по покана на министър-председателя Бойко Борисов с председателя на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов, министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, министъра на финансите Симеон Дянков и д-р Ивайло Ваклинов - началник отдел в НЗОК (тук!). 

12.08.2010г.
Вчера /11 август 2010г./ се състоя Национален и мениджърски съвет на БЛС - тук.

5.08.2010г.
Представяме на вниманието Ви постъпила от БЛС информация за покана от страна на НЗОК към всички болнични и извънболнични заведения от страната за подписване на Анекс към индивидуалните договори за м. август - тук
27.07.2010г.
Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че има промени в Закона за движение по пътищата, обнародвани в ДВ бр. 54/16.07.2010 г., според които груповите практики могат да се регистрират по реда на закона за извършване на първо и второ психологическо изследване на кандидати за придобиване на правоспособност и на кандидати за водачи на МПС.

 Писмо от РЦЗ - Благоевград във връзка с придобиване на специалност "Обща медицина" от ОПЛ в МУ - София - тук

Нова информация от РЗОК Благоевград относно приемане на финансовите отчети по чл.37, ал.5 от ЗЗО за І и ІІ тримесечие на 2010 г. - тук.

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че отново настъпи време за тримесечен отчет по Наредба № 6/19.06.2008г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал.5 от ЗЗО за второ тримесечие на 2010 г. (относно разликите в потребителските такси на лицата в пенсионна възраст). В тази връзка отбелязваме, че няма промяна в обстоятелствата до момента (въпреки обещанията на различни нива в системата на здравеопазването), поради което следва да повторим процедурата от първото тримесечие  - тук!


Декларация на Националния съвет на Български лекарски съюз

          На проведения на 19.06.2010 г. в гр.Пазарджик Национален съвет на БЛС бяха обсъдени проблемите, свързани с делегираните бюджети на болниците, определяне на нивата на компетентност по всички специалности и проекта на МЗ за национална здравна карта. Националният съвет се обедини около следните решения - тук!

 


Уважаеми колеги, напомняме Ви, че от 21.06.2010 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от  здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - тук!


           На свое заседание, състояло се на 17.06.2010 г. (четвъртък), УС на РК на БЛС-Благоевград разгледа  писмо, подписано от 99 лекари от Благоевград във връзка с антилекарската медийна кампания, развихрила се напоследък (тук!). След обсъждане и гласуване бе взето следното решение:
1) Районната колегия да поеме разноските по делото при условие, че член на колегията заведе дело срещу медия, позволила си да излезе с материал срещу съответния лекар по повод на неблагоприятно развил се случай, преди случаят да бъде разгледан от оторизирани за това органи.
2) Председателят на колегията да предложи на медиите следното открито писмо (тук!).
3) Писмото на лекарите до УС на РК на БЛС и решенията по тази точка да бъдат публикувани на сайта на РК и да се изпратят до УС на БЛС.


Колеги, напомняме Ви, че съгласно чл. 64 а от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) :
"(1) Лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ, са длъжни да обявят на общодостъпни места в сградата си информация относно:
1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;
2. стойността, която НЗОК заплаща за здравните дейности по ал. 1;
3. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;
4.случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им;
5. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
6. информация за здравноосигурителните дружества, с които имат сключен договор;
7. списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл. 37, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се обявява и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин."


7 април 2010г.

                      Уважаеми колеги,

         Предоставяме на Вашето внимание типово писмо до Директора на РЗОК (тук!), което всеки изпълнител на медицинска помощ е желателно да изпрати с обратна разписка, за да може впоследствие да заведе съдебен иск (самостоятелно или колективно) към РЗОК. Прилагаме писмо на Директора на РЗОК (тук!) във връзка с отказа за приемане на отчетни документи по Наредба №6/19.06.2008 за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал.5 от ЗЗО за първо тримесечие на 2010 г.


11 март 2010г.

       Публикуваме информация  на НЗОК във връзка с превеждането на средствата на договорните партньори - тук!


9 март 2010 г.

Декларация от Общо събрание на лекарите от гр.  Благоевград 

        На проведено събрание на лекарите от Благоевград се обсъди създалата се ситуация в сферата на здравеопазването, изслушаха се мненията на представителите на съсловието и се обсъдиха действията  на благоевградските лекари в отговор на протичащите процеси. Във връзка с това се прие следната декларация:Ние, лекарите от Благоевград декларираме, че:

1. Категорично подкрепяме и се присъединяваме към протестните действия на колегите от страната, тъй като те са насочени главно срещу неспазването на законите в сферата на здравеопазването и грубо нарушаване на НРД 2010 от страна на НЗОК. Считаме за недопустим  рецидив на закъсняване на плащанията за дейността на договорните партньори от страна на НЗОК. Недопустимо е лечебните заведения да бъдат поставяни в невъзможност за разплащане на доставчици на електроенергия, вода, медикаменти и т.н. както и  на заплати и осигуровки на работещите в тях....пълен текст на декларацията - тук!


5 март2010 г. 

                             Уважаеми колеги,

        Във връзка с много запитвания от лекари - членове на РК на БЛС - Благоевград се обърнах към юриста на БЛС - Марина Гинева - с молба за изготвяне на типов иск по повод на забавянето на плащанията от страна на НЗОК за извършената дейност от изпълнителите на медицинска помощ. Тук можете да намерите и обяснителни бележки как да подходите при попълването на типовия иск и какви допълнителни документи да приложите. При желание от Ваша страна, можете да се обръщате директно към юриста (координатите на Марина Гинева са посочени в края на всеки документ).

 Д-р Тачова - Председател на УС на РК на БЛС - Благоевград


22 февруари 2010 г. 

         Работна среща на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) с Ръководствата на Районния център по здравеопазване (РЦЗ) и  Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) - тук!


02 февруари 2010 г. 

         Допълнение към информация за разходите в лечебните заведения за извънболнична помощ - тук.


25 януари 2010г. 

И Н С Т Р У К Ц И Я КЪМ ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК

Във връзка с преминаването от 1 февруари 2010 г. на информационното обслужване на здравноосигурителния статус към НАП - тук!


21 януари 2010г. 

 Във връзка с изисквания на НЗОК за предаване на информация за разходи в лечебните заведения за извънболнична помощ при сключване на договори - тук!


08 януари 2010г.  

        Модел на иск към РЗОК във връзка със забавените плащания за месец ноември 2009 г. и пропуснати ползи - тук.


07 януари 2010г.

        Лечебните заведения трябва да подадат ежегодните си медико-статистически отчети за дейността си през 2009 г. в РЦЗ Благоевград съгласно Наредба № 10 и чл.6 от ЗЛЗ. За информация, срокове и документи - в писмото на РЦЗ - тук.


Становище на Управителния съвет на Районната колегия

на Български лекарски съюз (УС на РК на БЛС)

На свое разширено заседание на 15.09.2010 г. УС на РК на БЛС разгледа обстоятелствата по промяната в статута на диспансерите в Благоевград. Управителният съвет на районната колегия на лекарите счита, че е от изключително значение за доброто медицинско обслужване на онкоболните и болните от туберкулоза, както и за лекарите и специализирания персонал, работещ в Онкодиспансера и Диспансера за белодробни болести, да се извърши пререгистрация на двата диспансера със запазване предмета на дейност, изпълнявайки промяната в Закона за лечебните заведения. Само функционирането им като самостоятелни специализирани лечебни заведения може да даде на населението не само на общината, но и на цялата област пълноценно обслужване по дейностите, за които са предназначени. В противен случай ще се съсипят две добре функциониращи лечебни заведения, с добра материална база и изградени екипи. Аргументите за преливане към МБАЛ Благоевград с цел да се подпомогне областната болница с кадри, които не й достигат, са несъстоятелни, тъй като и двата колектива декларират, че не биха работили в МБАЛ Благоевград. Създаването на медицински екипи не може да се разглежда като механично преливане на хора от едно място на друго. Това е деликатен процес, свързан с изграждане на професионална съвместимост и израстване.


26 април 2010г.

  Писмо от РЗОК - Благоевград относно приемането на финансовите отчети на ИМП, свързани с пенсионерските такси - тук!   


В РЦЗ - Благоевград се получи Заповед № РД09-183/19.03.2010г. на МЗ за изменение и допълнение на Заповед № РД09-423/16.12.2002г. за утвърждаване на "Методично указание за определяне на критериите и лечебните заведения за болнична помощ за насочване на пациенти с остър инфаркт на миокарда за осъществяване на инвазивна диагностика и интервенционално лечение", както и актуализираното Методично указание.Заповедта влиза в сила от 01.04.2010 г. Приложение-тук!